Op de 4e algemene ledenvergadering van Coöperatie Lingewaard Energie werd (terecht) de vraag gesteld: “Liggen we op koers met het halen van onze doelstellingen voor 2020?” .

Om dat te kunnen beoordelen is het goed deze doelstellingen nog even te memoreren:

  •  
In 2020 moet het particulier energieverbruik (aardgas en elektriciteit) met 15% zijn afgenomen t.o.v. 2012; dit betekent een jaarlijkse afname van gemiddeld 2%;
  •  
In 2020 moet 20% van het particuliere elektriciteitsverbruik op een duurzame wijze lokaal worden opgewekt tegen een concurrerende prijs.

 

Als Coöperatie Lingewaard Energie kijken we dus alleen naar het energieverbruik van particulieren. Dit in tegenstelling tot de gemeente Lingewaard, die haar doelstellingen richt op het totale energieverbruik in Lingewaard, zowel van particulieren (40%) als bedrijven (60%).


Het particulier energieverbruik in 2012 bedroeg 844 TJ (gas) en 194 TJ (elektriciteit), dus totaal 1.038 TJ. Om de doelstelling van 15% energiebesparing te halen moeten de inwoners van Lingewaard in 2020 dus niet meer dan 85% van 1.038 = 882 TJ aan stroom en aardgas verbruiken. In 2016 hebben particulieren totaal 838 + 194 = 1.032 TJ aan energie verbruikt. We moeten dus constateren dat er nog geen sprake is van een daling van het totale particuliere energieverbruik. Echter, we moeten hierbij wel in ogenschouw nemen dat het aantal inwoners in Lingewaard is toegenomen met 0,3% en het aantal woningen met 4,4%. Het gemiddeld verbruik per woning daalt dus wel. Voor Lingewaard Energie ligt er de komende drie jaar nog een grote uitdaging om met haar activiteiten (project Energiek Lingewaard met informatieavonden en energiescans en het Energieloket Lingewaard) particulieren te blijven ondersteunen bij het terugdringen van hun energieverbruik. Ook de gemeente Lingewaard kan hierbij een belangrijke rol spelen door het verstrekken van subsidies voor woningisolatie en het geven van laagrentende duurzaamheidsleningen.


Als het gaat om onze tweede doelstelling, de lokale opwekking van groene stroom, kunnen we concluderen dat we goed op koers liggen. Het aantal zonnestroom-systemen op woningen is de laatste jaren enorm gegroeid: eind 2016 werd er 3,9 miljoen kWh (14,0 TJ) door zon-PV in Lingewaard opgewekt, een verdubbeling in twee jaar tijd. Eind 2017 zal het Drijvend Zonnepark Lingewaard operationeel worden, waarmee jaarlijks 1,75 miljoen kWh (6,3 TJ) zonnestroom wordt opgewekt. Onze doelstelling voor 2020 is 20% van 0,85 x 194 = 33 TJ groene stroom opwekken in Lingewaard. Eind 2017 zitten we al op 12,5%, waarbij we nog drie jaar te gaan hebben om op 20% te komen. Dit gaat lukken, temeer omdat het geplande Solar park Lingewal met 10 miljoen kWh per jaar in een klap goed is voor 22% van het particuliere stroomverbruik in 2020. Met alle zon-PV-projecten die we nog in de pijplijn hebben zitten gaan we totaal richting 40%. En dan hebben we nog niet meegerekend het realiseren van een windpark op Bergerden, waar met twee turbines 58 TJ te produceren is. Dit is nog eens 35% van het particuliere stroomverbruik in 2020.

Punt van zorg is het zakelijk energieverbruik. Uit cijfers van bureau Royal HaskoningDHV blijkt dat het zakelijk stroomverbruik de afgelopen twee jaar is toegenomen met 6,2% en het gasverbruik zelfs met 9,2%. Dit zijn zorgelijke cijfers. Wat al te makkelijk wordt beweerd dat de stijging te verklaren is door de economische groei van de afgelopen jaren. Dit wordt echter nooit onderbouwd met onderzoek, en is dan ook een mythe. Als Lingewaard Energie stellen we vast dat bedrijven door de lage energiekosten te weinig prikkels krijgen om de verspilling van energie aan te pakken. De gemeente Lingewaard zal de komende tijd actiever moeten gaan sturen op zakelijke energiebesparing.

Tot slot: hoe doen we het in vergelijking met de rest van Nederland?

Het aandeel duurzame energie steeg in 2016 (5,9%) nauwelijks t.o.v. 2015 (5,8%). De landelijke doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 ligt dan ook nog ver weg. De Nationale Energie Verkenning 2016 voorspelt in 2020 uit te komen op 12,5% wanneer de geplande windparken op de Noordzee operationeel zijn.

Het landelijk energieverbruik is in 2016 met 4% gestegen t.o.v. 2015. Deze stijging was vooral het gevolg van meer aardgas (+80 PJ) en olie (+20 PJ). Daar stond tegenover dat het gebruik van kolen is afgenomen (- 20 PJ). Ook landelijk zal er meer aandacht voor energiebesparing moeten komen, waardoor het aandeel duurzame energie vanzelf hoger zal worden.