Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen een van de grootste bedreigingen voor onze planeet. Klimaatwetenschappers waarschuwen al tientallen jaren dat door de uitstoot van kooldioxide (CO2) bij de verbranding van fossiele brandstoffen het gehalte aan CO2 in de atmosfeer sterk toeneemt, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Nu al bijna 1 graad. Dit lijkt weinig, maar dezelfde klimaatwetenschappers geven aan dat een stijging van 2 graden zal leiden tot een onomkeerbaar proces waarbij de gemiddelde temperatuur verder gaat stijgen. Hierdoor smelten de ijskappen en stijgt de zeespiegel. Ook zullen gebieden op aarde te maken krijgen met extreme droogte of hevige neerslag. Met alle gevolgen voor onze woongebieden en voedselvoorziening. Zover mogen we het niet laten komen!

Om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tot maximaal 2°C te beperken is in 2050 een CO2-reductie van -80% (t.o.v. 1990) nodig. De Europese Unie heeft dat doel in een roadmap overgenomen. Nederland zal bij het huidige beleid niet verder komen dan -18% in 2020, waarmee we niet op koers liggen!

Begin december vindt in Parijs de belangrijke VN Klimaatconferentie plaats. Als Lingewaard Energie vinden wij dat deze conferentie alleen geslaagd is als alle landen zich verplichten verregaande maatregelen te treffen ter beperking van de CO2 uitstoot, zodat de grens van 2°C niet overschreden wordt.

We worden in deze opvatting steeds meer gesteund.

De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen. De uitstoot van CO2 moet in 2020 met 25% zijn gereduceerd t.o.v. het jaar 1990.
Dat heeft de rechter in Den Haag op 24 juni 2015 besloten in de ‘klimaatzaak‘ die Urgenda en 900 mede-eisers hadden aangespannen tegen de Nederlandse overheid.
De rechter stelde vast dat de overheid haar burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen.
Een historische uitspraak, waar wij als Lingewaard Energie heel blij mee zijn.
Het vormt een steun in de rug voor ons om de uitstoot van CO2 ook in Lingewaard drastisch te verlagen, enerzijds door energiebesparing en anderzijds door het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen.

Sinds kort is Lingewaard Energie in het bezit van een warmtebeeldcamera. Daarmee kunnen we onze dienstverlening uitbreiden en onze leden nog beter helpen.  De camera is primair bedoeld om tijdens het najaar en de winter warmte-lekken (isolatieproblemen) bij woningen op te sporen. Ook in het zomerseizoen zijn er leuke toepassingen, zoals te lezen in onderstaand verslag van Gerard Visser :

 

Afgelopen week op een zonnig moment even met de Ir camera op het dak van de garage geklommen en wat plaatjes geschoten van de zonnepanelen.
Daarnaast wat gelezen over (temperatuur) metingen aan zonnepanelen. 
Een van de prettige eigenschappen van de camera is dat (indien gewenst) het infra rode beeld wordt aangevuld met de contouren van het zichtbare beeld.
Het balkje in de rechterzijde van het beeld laat de temperatuur verdeling zien van de totale opname.
 

 

 Analyse (foto 1 : 2 zonnepanelen op het garage-dak)

  • Alle afzonderlijke cellen laten een egale temperatuurverdeling zien
  • Hoewel de temperatuurverschillen klein zijn, is op het linker paneel goed het koelend effect van de wind te zien op de cellen van de eerste rij en deels van de tweede rij
  • Doordat de onderzijde vlak boven het dak ligt, is het koelend effect minder. Dit is te zien aan de iets hogere temperatuur rechtsonder
  • Vanwegen de 'benedenwindse' ligging is het effect op het rechtse paneel nog iets groter

Op 17 Maart 2015 heeft voorzitter Paul Benders namens Coöperatie Lingewaard Energie het Gelders Energieakkoord ondertekend. Onder de ondertekenaars waren ook de gemeente Lingewaard, veel organisaties, bedrijvenverenigingen, gemeentes, woonstichtingen en lokale energiecoöperaties.

Door ondertekening bevestigen en versterken deze partijen de afspraken gemaakt in het SER Energieakkoord en leggen ze de basis voor een gezamenlijke en krachtige invulling daarvan voor de provincie Gelderland.

Gelderland is één van de meest actieve provincies als het gaat om duurzaamheid. De aanwezigheid van het grote aantal ondertekenaars geeft wel aan dat duurzaamheid leeft in de provincie Gelderland en dat de ambities breed worden gedragen.

 

De volledige tekst van het akkoord en ook een samenvatting (getiteld "Verbreden, verdiepen en verspreden")  zijn te vinden op:  www.klimaatverbond.nl